ข้อมูล eBook

ชื่อ: เศรษฐกิจพอเพียง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ผู้แต่ง: อ.เคน จันทร์วงษ์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ และมีคำถามท้ายบทเพื่อฝึกทักษะ