ข้อมูล eBook

ชื่อ: การหาข้อมูลทางการตลาด

ผู้แต่ง: อ.พนิตตา ตันธเนศ/อ.จุฑารัตน์ อาราเม

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2554
- ปรับการนำเสนอเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
- เปลี่ยนตัวอย่างให้ทันสมัย ใหม่ล่าสุด ทันต่อเหตุการณ์ และให้ตรงจุดต่อเนื้อหามากที่สุด เพิ่มศัพท์ภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นสากล
- ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวอย่างให้ทันสมัย
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร และเพิ่มสรุปท้ายหน่วย