ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้แต่ง: อ.อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ และคณะ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่และความ

รับผิดชอบของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักการจัดโต๊ะอาหาร รูปแบบของการบริการอาหาร การวางแผนจัดทำรายการอาหาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่ม จรรยาบรรณและมารยาทของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การฝึกภาคปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม