ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ปรับปรุงครั้งที่ 1

ผู้แต่ง: อ.อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- เนื้อหาในเล่มนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่ควรทราบเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและรูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายติดตั้งระบบเครือข่ายแบบท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นที่ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง