ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI

ผู้แต่ง: อ.ศิวัช กาญจนชุม/ อ.วิชาญ หงษ์บิน

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ. 2553

- เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ GUI Visual Basic 6.0 แบบเบื้องต้นครบทุกคำสั่งในเล่มเดียว

- ปรับและเพิ่มเนื้อหาและภาพประกอบให้สมบูรณ์และทันสมัย

- เพิ่มตัวอย่างเรื่อง Form แบบต่างๆให้เข้าใจมากขึ้น สอนทำชิ้นงานมากขึ้น

- เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ให้ฝึกปฏิบัติ

- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร