ข้อมูล eBook

ชื่อ: การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงครั้งที่ 1

ผู้แต่ง: อ.วนิดา สกุลเจริญไพโรจน์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.2553

- ปรับเนื้อหาให้ครบถ้วนและทันสมัย เพิ่มภาพประกอบเพื่อความเข้าใจมากขึ้น

- เพิ่มเนื้อหาเรื่องคุณสมบัติที่ดีของข้อมูล ระบบเลขฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ข้อเสียของระบบฐานข้อมูล

- เพิ่มเนื้อหาเรื่องข้อดีและข้อเสียและประโยชน์ของการประมวลผลแบบกระจาย

- เพิ่มเนื้อหาลักษณะ ประเภท หลักการ วิธี ข้อดี-ข้อเสีย ของการสังเกต การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม

- เพิ่มเนื้อหาเรื่องแฟ้มข้อมูลหลัก แฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง แฟ้มตาราง แฟ้มเรียงลำดับ แฟ้มรายงาน

- เพิ่มข้อดี-ข้อเสียของการจัดแฟ้มข้อมูลแบบต่างๆ

- เพิ่มหลักเกณฑ์ในการจัดเรียงลำดับ และปรับลำดับการนำเสนอเนื้อหาเรื่องการเรียงลำดับ

- ปรับและเพิ่มแบบประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และเพิ่มใบงาน

- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร

วิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจำกัดความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล รวมไปถึงวิวัฒนาการของการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ