ข้อมูล eBook

ชื่อ: การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปรับปรุงครั้งที่ 2

ผู้แต่ง: อ.ศิวัช กาญจนชุม/ อ.วิชาญ หงษ์บิน

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่2 พ.ศ.2554

- เปลี่ยนจากโปรแกรม Adobe Pagemaker เป็น Adobe Indesign

- เพิ่มเนื้อหาเรื่องสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ชนิดของกระดาษ

- เพิ่มหน่วยการจัดหน้าเอกสาร หน่วยการจัดการกับวัตถุ เทคนิคเพิ่มเติม

- เพิ่มภาพประกอบและอธิบายเป็นลำดับขั้นทำให้ปฏิบัติตามได้ง่าย

- ปรับใบงานให้เหมาะสมกับการเรียนรู้การใช้โปรแกรม

- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร

- เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษรการเลือกสี ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป