ข้อมูล eBook

ชื่อ: ครูเทพ

ผู้แต่ง: ชลธิรา  สัตยาวัฒนา

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ว่าด้วย ชีวิตและผลงาน, วรรณกรรมคำสอน, บทละคร, โคลงกลอนศิลปะเพื่อชีวิต โลกทัศน์ทางการเมืองในวรรณกรรมของครูเทพ