ข้อมูล eBook

ชื่อ: 60 ปีประชาธิปไคย สิทธิเสรีประชาไทย เรื่อง รัฐธรรมนูญไทย 2475-2534

ผู้แต่ง: รังสรรค์ ธนพรพันธ์,วิภาลัย ธีรชัย,สุภาสินี  ขมะสุนทร,สมคิด เลิศไพฑูรย์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสัมมนา 60 ปีประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพประชาไทย เรื่อง รัฐธรรมนูญไทย 2475 – 2534 แบ่งเป็น 4 หัวข้อ คือ การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ, เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรัฐธรรมนูญ, การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเทศไทย และวิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญ 2534