ข้อมูล eBook

ชื่อ: เบิกบุญมาสร้างตัว

ผู้แต่ง: โหราเอก (กฤษณะพงศ์ กำลังเอก)

หมวดหลัก: พยากรณ์-โหราศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เราคงเคยไดยินคนแกคนเฒาหรือปูยาตายายพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษ คุณผูอานก็คงจะสงสัยวาเรื่องราวเกี่ยวกับบาปบุญ คุณโทษ นั้นเปนอยางไร จะมีจริงตามคำที่ปูยาตายายไดพูดสอนเอาไวเมื่อสมัยที่เราเปนเด็กหรือเปลา
ในทางศาสนาพุทธ เราเชื่อเรื่องกรรมหรือกฎแหงกรรมวาเปนสิ่งที่มีจริง และสามารถพิสูจนได หรือกลาวกันงายๆ ก็คือวาทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว เรื่องราวเกี่ยวกับบาปบุญ คุณโทษ ก็มีใหเห็นกันอยูร่ำไป จากชาดกในทางพระพุทธศาสนาบาง หรือเรื่องราวกับคนรอบขางตัวเราบาง ในบางครั้งบุญกรรมก็เห็นทันตาเหมือนกัน อยางมีเรื่องๆ หนึ่งที่อยากจะเลาใหคุณผูอานฟง เรื่องนี้เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับบาปบุญ คุณโทษ