ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้แต่ง: ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management) เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสามารถบริหารจัดการ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลสูงสุด !"