ข้อมูล eBook

ชื่อ: สัมมาทิฏฐิ เล่ม ๒

ผู้แต่ง: พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

อุบายวิธีสังเกตความเห็นภายในใจว่า ความเห็นอย่างไรเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องชอบธรรม ความเห็นอย่างไรเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ผิดไปจากหลักความเป็นจริง คนเรามักจะไม่รู้เห็นความผิดของตัวเอง มีแต่ความเข้าใจว่าความเห็นนั้นถูกต้องทั้งหมด หลวงพ่อทูลบอกอุบายแก้ความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดของใจให้หมดไป ท่านสามารถศึกษาได้จากในเล่มนี้