ข้อมูล eBook

ชื่อ: สัมมาทิฏฐิ เล่ม ๑

ผู้แต่ง: พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สัมมาทิฏฐิระดับพื้นฐาน จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในความเห็นและความเข้าใจตามหลักความเป็นจริงในหลักสัจธรรม ถ้าจุดเริ่มต้นนี้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว อันดับต่อไปก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องต่อเนื่องกัน