ข้อมูล eBook

ชื่อ: เราจะเลือกใช้บัญชีรายการวัฏจักรชีวิตอย่างไรให้ถูกต้อง

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการเลือกใช้ LCI จากข้อมูลทุติยภูมิ รวมทั้งทางออกในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูล LCI ได้ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการประเมิน LCA สามารถจัดทำ LCI ได้อย่างถูกต้องและได้ผลการประเมินที่ใกล้เคียงความจริง อันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้หลักการในหนังสือเล่มนี้เพื่อประกอบการเลือกใช้ LCI ในการทำคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint; CF) และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย