ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการทำ Thai National LCI จากประสบการณ์จริงของผู้ทำงานและการศึกษาเอกสาร ISO 14040 Environmental Management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework, ISO 14044 Environmental Management - Life Cycle Assessment - Requirements and Guidelines และ ISO 14048 Environmental Management - Life Cycle Assessment - Data Documentation Format รวมถึง คู่มือ International Reference Life Cycle Data System (ILCD) เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดทำ LCI และประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องการ ทั้งในระดับโครงการย่อย องค์กร และระดับประเทศ เพื่อให้ได้ LCI ที่มีความถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้